Optatives 3r ESO

Les matèries optatives són matèries que l’alumne/a pot escollir. A 3r d’ESO impliquen 2 hores a la setmana i tenen una durada quadrimestral. Això vol dir que només poden realitzar dues matèries optatives al llarg del curs. Serveixen per iniciar, reforçar o ampliar la resta de matèries del currículum. El contingut d’aquestes matèries es pot consultar en el document de més avall.

 RECORDEU:

La tria d’una matèria no implicarà l’assignació directa, ja que dependrà del nombre de demandants de l’optativa. L’equip de professors/tutors de 3r d’ESO les adjudicarà procurant respectar la tria dels alumnes, però també aplicant altres criteris i equilibrant els diferents grups.

En el cas de triar Francès o Alemany, la matèria es farà obligatòriament al llarg de tot el curs i de tota l’etapa, de 1r a 4t d’ESO, ja que és una matèria que necessita continuïtat.

Properament podreu accedir al formulari que us permetrà triar les optatives del 2n quadrimestre. Empleneu-lo i envieu-lo ABANS del XXX.